I. Uproszczenia w zakresie finansowania działań społecznych 

 1. Przyjęcie możliwości prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności własnej polegającej na sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizację i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji ukierunkowanej na dochód bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – analogicznie jak w przypadku partii politycznych (art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Wprowadzenie możliwości wykonywania odpłatnie przez organizacje pozarządowe drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego ukierunkowanej na dochód bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – analogicznie jak w przypadku partii politycznych (art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Wprowadzenie dla każdej organizacji pozarządowej (nie tylko OPP) możliwości urządzania loterii fantowych oraz gier bingo, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej i nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, po dokonaniu zgłoszenia, bez konieczności otrzymania zezwolenia (art. 7 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Przyjęcie możliwości prowadzenia sponsoringu przez organizacje pozarządowe bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Wprowadzenie możliwości sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków stowarzyszeń ukierunkowanej na dochód bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej (analogicznie do zapisów art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Wprowadzenie możliwości sprzedaży żywności i wyrobów żywnościowych przez organizacje pozarządowe (na zasadach analogicznych do zasad określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 7. Wprowadzenie możliwości prowadzenia zbiórki publicznej darów rzeczowych z przeznaczeniem na sprzedaż, z której dochód będzie przeznaczony na cele pożytku publicznego, z założeniem, że sprzedaż ta nie jest działalnością gospodarczą (analogicznie do sprzedaży przedmiotów darowizny z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 8. Wprowadzenie możliwości sprzedaży cegiełek o realnej wartości jako formy prowadzenia zbiórki publicznej, z założeniem, że sprzedaż ta nie jest działalnością gospodarczą.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 9. Wprowadzenie możliwości generowania dochodu z imprez dobroczynnych z przeznaczeniem na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

   II. Uproszczenia podatkowe 

 10. Rozszerzenie i urealnienie zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pozarządowych – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (analogicznie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
 11. Wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dochodów spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje pozarządowe, a których celem statutowym jest działalność mieszcząca się w sferze art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji (tj. analogicznie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 12. Zwolnienie z podatku od darowizny osób fizycznych obdarowanych przez organizacje pozarządowe w ramach działalności charytatywnej lub mieszczącej się w ramach pomocy społecznej.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
 13. Wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są produkty, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pozarządowych – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (tj. analogicznie do zapisów art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 14. Stosowanie stawki ZW (dot. VAT) w przypadku sprzedaży prowadzonej w ramach działań dobroczynnych (np. koncertów charytatywnych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 15. Stosowanie stawki ZW (dot. VAT) w przypadku usług świadczonych przez NGO w obszarze pomocy społecznej.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 III. Uproszczenia związane z realizacją zleconych zadań publicznych 

 1. Wprowadzenie rozliczanie za pomocą kwot ryczałtowych wszystkich zadań zleconych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości rozliczenia proporcjonalnego do osiągniętych rezultatów.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Ujednolicenie procedur „oceny formalnej” wniosków składanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we wszystkich JST.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Wprowadzenie możliwości odwołania się od oceny wniosków składanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Usankcjonowanie kwestii możliwości ponoszenia kosztów instytucjonalnych (administracyjnych) organizacji w ramach projektów realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Umożliwienie współfinansowania zadań zleconych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze środków pochodzących ze sponsoringu (zapis koresponduje z zapisami dotyczącymi przyjęcia możliwości prowadzenia sponsoringu przez organizacje pozarządowe bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – wówczas ww. postulat zostałby „skonsumowany” przez ten zapis).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Prowadzenie obowiązkowych pilotażowych konkursów przeprowadzanych w kilku wybranych gminach w oparciu o planowane do wprowadzenia rozporządzenia wykonawcze dotyczące zadań zlecanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w przypadku planów zmian ww. rozporządzeń) celem minimalizacji błędów w ww. rozporządzeniach – zauważa się, że każdorazowo przy zmianach rozporządzeń występują błędy i trudności interpretacyjne.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 IV. Nowe formy finansowania działań społecznych 

 1. Stworzenie programu dotacji z Funduszu Pracy na tworzenie stanowisk pracy w organizacjach pozarządowych (analogicznie do programów dla spółdzielni socjalnych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Stworzenie programu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez NGO (analogicznie do programów dla przedsiębiorstw społecznych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Wykreślenie możliwości wpisywania celu szczegółowego w ramach 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, przy jednoczesnym stworzeniu mechanizmu przekazania 0,5% podatku na każdą organizację pozarządową o stażu co najmniej 2 lat – i tu z „celem szczegółowym”, tj. z ew. możliwością przekazania 0,5% podatku na osoby fizyczne za pośrednictwem tego mechanizmu.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Stworzenie mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 V. Uproszczenia dotyczące kół gospodyń wiejskich 

 1. Zniesienie zapisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich stanowiących, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Zniesienie zapisów ograniczających możliwości bycia członkiem więcej niż jednego KGW.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Prowadzenie ewidencji „nowych” KGW w KRS i przeniesienie do KRS wszystkich KGW z ARMiR.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Włączenie wprost kół gospodyń wiejskich w definicję organizacji pozarządowych z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak

 VI. Pozostałe uproszczenia 

 1. Wyłączenie organizacji pozarządowych organizujących imprezy turystyczne w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego z definicji „przedsiębiorcy turystycznego” (art. 4. pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Zwolnienie fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej z opłaty za wpis i zmiany w KRS – analogicznie jak w przypadku stowarzyszeń (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 3. Stworzenie stałych ciał dialogu ds. zadań zleconych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w których skład wchodzić będą przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych i regionalnych izb obrachunkowych.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Nieodpłatne wgrywanie do każdego nowego e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 5. Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe poprzez odpowiednią zmianę art. 116a Ordynacji podatkowej.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 6. Stworzenie przez UODO w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze organizacji pozarządowych.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 7. Wydanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji w zakresie stosowania zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej przy nieprzekroczeniu kwoty wskazanej w zwolnieniu, zawierającej jasne określenie, czy do kwoty zwolnienia (obecnie 20 tysięcy obrotu) liczy się również obrót związany z operacjami na rachunek bankowy, czy wyłącznie obrót gotówkowy (na przykładzie: organizacja pozarządowa w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego osiągnęła w 2019 roku obrót ewidencjonowany wyłącznie na rachunku bankowym w kwocie 30 tysięcy złotych – czy w takim przypadku przyjęcie choćby 1 zł w gotówce spowoduje konieczność stosowania kasy, czy konieczność ta powstanie po przekroczeniu 20 tysięcy).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 8. Uregulowanie kwestii dotyczących klubów sportowych i UKS widniejących w ewidencji starosty (chodzi m.in. o zagadnienia związane z rejestracją, brakiem centralnej ewidencji, problemami ze zmianą siedziby, problemami z jednoczesnym figurowaniem w dwóch rejestrach w razie uzyskania statusu OPP).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 9. Wyłączenie niektórych imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe z rygoru imprez masowych.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 10. Umożliwienie gminom większej swobody w zakresie projektowania zapisów dotyczących budżetów obywatelskich.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 11. Ustawowe wzmocnienie obowiązku wspierania przez administrację publiczną rozwiązań służących budowaniu potencjału NGO.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 12. Uwzględnienie specyfiki działań NGO w zapisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 13. Faktyczne rejestrowanie NGO i dokonywanie wpisów związanych ze zmianami w organizacjach w terminie wskazanym w art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do sądu.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 14. Unormowanie kwestii niejednolitego sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez PUP – osoby będące członkami zarządów organizacji pozarządowych spotykają się z odmową nadania statusu. PUP uznaje, że osoby te nie dysponują czasem umożliwiającym podjęcie potencjalnej pracy.
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
 15. Opracowanie wzorcowych, wariantowych statutów organizacji pozarządowych (podobnie jak w przypadku wzorcowego statutu KGW w przypadku ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich).
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania

 VII. Nowe uproszczenia 

 1. Wprowadzenie szybkiej elektronicznej rejestracji organizacji pozarządowych w systemie S24 w oparciu o wzorcowe, wariantowe statuty. [autor: Kinga Polubicka, dodano: 29-06-2019]
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 2. Ograniczenie zakresu danych zbieranych w projektach POWER. [autor: Przemysław Żak, dodano: 29-06-2019]
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Należy zweryfikować i – na ile to możliwe – ograniczyć zakres danych zbieranych w projektach POWER od zakwalifikowanych do korzystania z nich uczestników. Alternatywnie wyraźnie wskazać, że odmowa udzielenia danych przez uczestnika uniemożliwia jego kwalifikowalność jedynie, jeśli ze względu na specyfikę projektu, te dane były wymagane dla ustalenia czy spełnia przesłanki objęcia go projektem lub były to podstawowe dane wymagane dla identyfikacji uczestnika. Aktualnie wymaga się zbierania szeregu danych o uczestnikach bez względu czy ma to znaczenie czy nie dla ich uczestnictwa w projekcie i tematyki projektu. Możliwość odmowy jest respektowana jedynie w sekcji 3.3.3. właściwych wytycznych w zakresie danych szczególnej kategorii. W ten sposób nie uwzględnia się potrzeby wykazania celowości zbierania danych (RODO), zasady minimalizacji zakresu zbieranych danych do danych koniecznych (RODO) oraz bezpieczeństwa beneficjenta realizującego projekt w zakresie kwalifikowalności wydatków bezpośrednich, jeśli niektórych z tych danych nie uda mu się zebrać od uczestników.
 3. Objęcie wolontariuszy wykonujących świadczenia przez okres krótszy, niż 30 dni, ubezpieczeniem na mocy Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002 r. [autor: Beata Wachniewska-Mazurek, dodano: 02-07-2019]
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
  Brak
 4. Zmniejszenie obciążenia sektora biurokracją związaną ze sprawozdawczością przy jednoczesnym stworzeniu systemu sprawozdawczego organizacji pozarządowych uwzględniającego zagadnienia big data. [autor: Łukasz Gorczyński, dodano: 14-07-2019]
  Otwarta dyskusja na temat tezy (aktualizowane)
  Dyskusja na Facebooku
  Formularz dyskusyjny